Skip Navigation LinksНасловна страна > Удружење Срба из БиХ > Статут


оригинал верзија статута (pdf 2.8 MB)


   У складу са одредбама чл.12.став 4 и чланови 11 и 12. Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр.51/09), на седници удружења одржаној дана 10.03.2012. у Београду, усвојен је нови:СТАТУТ
УДРУЖЕЊА СРБА ИЗ БИХ
Област остваривања циљева
Члан 1.

   Удружење Срба из БиХ је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области заштите националних права српског народа

Циљеви удружења
Члан 2.

   Удружење има за циљ очување српског националног идентитета срба из БиХ, неговање културне баштине, солидарна помоћ и свеукупан напредак српског народа у привредној, културној, образовној, научној и свим другим областима живота и рада.

Члан 3.

   Ради остваривања својих циљева Удружење ће нарочито давати подршку унапређењу и јачању државности и слободе српског народа, јачању веза између Срба без обзира где живе,очувању српског језика и његовог писма и других обрлржја националног идентитета, поштивању историјске истине о борби и страдању српског народа у геноциду извршеном над њим, а посебно ће се посветити окупљању Срба пореклом из Босне и Херцеговине, изражабању њихових интереса и заштити њихових права у Србији и Босни и Херцеговини. Удружење ће кроз сарадњу и окупљање завичајних удружења унапредити свеукупну аутентичност Срба из БиХ.

Назив и седиште
Члан 4.

   Назив Удружења је: „Удружење Срба из Босне и Херцеговине у Србији, са седиштем у Београду, ул. Маршала Бирјузова бр.14а“.
   Удружење остварују своју делатност на територији Републике Србије и региона.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства
Члан 5.

   Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут, и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.
   Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.
   За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 6.

   Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.
   Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.
   Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.
   Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.
   Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права, обавезе и одговорност чланства
Члан 7.

   Члан Удружења има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

   Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3) плаћа чланарину годишње у висини од 200,00 динара;
4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Унутрашња организација
Члан 8.

   Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор. Функцију заступника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик Председника Управног одбора.

Скупштина Удружења
Члан 9.

   Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
   Скупштина се редовно састаје једном годишње. Вандредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на инцијативу најмање једне трећине чланова скупштине.
   Инцијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
   Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице:
   Скупштина:
1) доноси план и програм рада;
2) усваја Статут, као измене и допуне Статута;
3) усваја и друге опште акте Удружења;
4) бира и разрешава чланове Управног одбора;
5) разматра и усваје, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
6) разматра и усваја финансијски план и извештај;
7) разматра и усваја записник о попису основних средстава Удружења;
8) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
9) одлучује о удруживању у савезе и асоцијације у земљи и иностранству
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
   За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Управни одбор Удружења
Члан 10.

   Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.
   Управни одбор има 11 чланова, које бира и опозива Скупштина.
   Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године и могу се поновно бирати на исту функцију.
   Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Члан 11.

   Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.
   Заменик председника је овлашћен да, у одсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 12.

   Управни одбор:
1) именује секретара Удружења;
2) даје смернице за рад секретару Удружењу;
3) рукови радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
4) организује редовно обављање делатности;
5) поверава посебне послове појединим члановима;
6) доноси финансијске одлуке;
7) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси скупштина на усвајање;
8) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из чл.25.ст.2. Закона о Удружењима, и по потреби одређује посебног заступника Удружења за тај поступак;
9) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења;
10) управља и располаже имовином Удружења;
11) одлучује о набавци и отуђењу средстава;
12) одлучује о набавци и располагању средствима Удружења;
13) сачињава записник о примопредаји имовине и средстава Удружења;
14) прима и отпушта раднике Бироа Удружења.
   Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Надзорни одбор
Члан 13.

   Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења, и о уоченим неправилностима, без одлагања обавештава Управни одбор.
   Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поновно бирани.

Секретар Удружења
Члан 14.

   Секретара Удружења именује Управни одбор Удружења. Секретар Удружења обавља следеће послове:
1) учествује у раду Главног одбора и Скупштине;
2) организује седнице Главног одбора и Скупштине;
3) руководи радом Бироа Удружења;
4) стара се о извршавању одлука Управног одбора;
5) ради и друге послове по налогу председника и заменика председника.

Главни одбор удружења
Члан 15.

   Главни одбор удружења чине заслужни и угледни чланови Удружења, а бира их скупштина удружења. Мандат чланова Главног одбора траје 4 (четири) године и могу се поново бирати на исту функцију.

Биро Удружења
Члан 16.

   Биро Удружења планира активности Удружења, представља Удружење, и врши друге активности које му повери секретар у Управни одбор Удружења.

Остваривање јавности рада
Члан 17.

   Рад Удружења је јаван.
   Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланова и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерен начин.
   Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на седници скупштине Удружења.

Члан 18.

   Ради остваривања својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
   Удружење може приступити међународним удружењима, о чему одлуку доноси Управни одбор.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагања средствима
Члан 19.

   Удружење прибавља средства од чланарина, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
   Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике образовања, области животне средине, као и продајом секундарних сировина прикупљених током реализације акција за чишћење животне средине или производа у оквиру едукативних радионица.

Престанак рада удружења
Члан 20.

   Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења
Члан 21.

   У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Изглед и садржина печата
Члан 22.

   Удружење има печат округлог облика на којем пише „Удружење Срба из Босне и Херцеговине у Србији – Београд“, док се у средини налазе стилизовани делови традиционалног српског грба који представљају четири оцила.

Прелазне и завршне одредбе
Члан 23.

   Овај текст Статута ступа на снагу даном доношења, а примењује се од дана овере код надлежног органа Управе.


УДРУЖЕЊЕ СРБА ИЗ БиХ
www.udruzenjesrbabih.rs | тел: 011/312-11-55 | тел: 011/312-11-66 | е-пошта: udruzenjesrbabih@gmail.com